fbpx

EDYCJA 2021

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie edukacyjnym „TOP Women w e-biznesie” odbywającego się w roku 2021.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Fundacja – Organizator Programu „Fundacja Kobiety e-biznesu” z siedzibą w Łodzi, adres: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 lok. 301, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000847949, NIP 7252300627, REGON 38645215400000;
 2. Partner – instytucja publiczna lub przedsiębiorstwo prywatne lub osoba prywatna wspierająca Organizatora w zakresie organizacji Programu;
 3. Program edukacyjny– Program TOP Women w e-biznesie realizowany w formie online szkoleń na platformie edukacyjnej wymagającej rejestracji i zalogowania;
 4. Kandydatka – Kobieta mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca osobą pełnoletnią z pełną zdolnością do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w rekrutacji do Programu zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu;
 5. Formularz Zgłoszeniowy – formularz z pytaniami rekrutacyjnymi, który wypełnia Kandydatka i w oparciu o który Kapituła programu wyłoni Uczestniczki Programu;
 6. Kapituła programu – gremium składające się z osób pełniących funkcję Zarządu Fundacji oraz wybranych przez Fundację, w celu rozpatrzenia zgłoszeń kandydatek, składanych online poprzez Formularz Zgłoszeniowy. Osoby te wydają decyzje o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji kandydatki do programu;
 7. Uczestniczka – Kandydatka, która została zakwalifikowana do udziału w Programie;
 8. Lista rezerwowa– to lista Kandydatek, których zgłoszenie wpłynęło po wyczerpaniu maksymalnego limitu miejsc w Programie (200 miejsc dla Kandydatek);
 9. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 10. Harmonogram Programu – terminy i tematy kilkugodzinnych Konwentów szkoleniowych Programu;
 11. Konwent szkoleniowy – kilkugodzinna sesja szkoleniowo – edukacyjna dotycząca określonego tematu, zawarta w Harmonogramie Programu;
 12. Pakiet dodatkowy – nieodpłatny pakiet premiowy dla Uczestniczek Programu;
 13. Materiały – zdjęcia lub filmy wykonane podczas trwania Programu, w szczególności dokumentujące wydarzenia (gale, warsztaty, zajęcia) organizowane w ramach Programu;
 14. Cookies – informacje zapisywane przez serwer strony www.kobietyebiznesu.pl, na komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Serwisem;
 15. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Organizatora Programu, której treścią jest:
 1. przesyłanie informacji, w szczególności o programie, partnerach Programu, osobach prowadzących Konwenty, terminach i ważnych wydarzeniach,
 2. przesyłanie informacji dotyczących działalności Fundacji wysyłanych na wskazany przez Kandydatkę lub Uczestniczkę adres e-mail;
 3. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Kandydatek i Uczestniczek przez Organizatora.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Program edukacyjny „TOP Women w e-biznesie”, zwany dalej w regulaminie „Program” jest programem szkoleniowym dla kobiet, które chcą zdobyć wiedzę na temat prowadzenia biznesu online oraz na temat narzędzi pozwalających założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą w Internecie. 
 2. Organizatorem Programu jest „Fundacja Kobiety e-biznesu” z siedzibą w Łodzi, adres: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 lok. 301, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000847949, NIP 7252300627, REGON 38645215400000, zwana dalej „Organizator”.
 3. Celem Programu jest edukacja kobiet na temat narzędzi wspierających powstawanie nowych i rozwijanie istniejących już firm, działających w Internecie, wyposażenie kobiet w potrzebne umiejętności poprzez warsztatowe podejście oraz wspieranie kobiet w rozwoju osobistym i budowaniu pewności siebie, pomocnej w odnoszeniu sukcesów biznesowych.

§ 3 Zasady Organizacji i czas trwania Programu

 1. Program trwa od dnia 19 lutego 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 2. Program odbywa się w formie kilkugodzinnych sesji szkoleniowych na platformie online po zalogowaniu Uczestniczki.
 3. Kandydatki przystępują do Programu poprzez rekrutację, opisaną szczegółowo w § 4.
 4. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej – adres e mail: topwomen@kobietyebiznesu.pl
 5. Uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień jest obowiązkowa dla Kandydatek biorących udział w rekrutacji do Programu oraz Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w nim.

§ 4 Rekrutacja do Programu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uczestnictwo w rekrutacji oraz uzyskanie pozytywnej weryfikacji Kapituły Programu. 
 2. Kandydatka – aby uczestniczyć w rekrutacji – wypełnia w I etapie i wysyła Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod linkiem: https://www.kobietyebiznesu.pl/topwomen/
 3.  Akceptowane będą tylko formularze zgłoszeniowe przesyłane poprzez wyżej wymieniony link. Inne nie będą rozpatrywane.
 4. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy Kandydatka potwierdza chęć udziału w Programie.
 5. W formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji Kandydatka zobowiązana jest do udzielenia następujących informacji: 
  a) dane kontaktowe Kandydatki: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, wiek 
  b) status zawodowy Kandydatki: status zawodowy, doświadczenie w biznesie, wykształcenie
  c) informacje o statusie zawodowym Kandydatki: forma wykonywanej pracy lub działalności gospodarczej
  d) z jakiego źródła Kandydatka dowiedziała się o programie
  e) odpowiedzi na pytania dotyczące aktywności w obszarze e-biznesu
  f) prezentacja Kandydatki i argumentacja potrzeb uczestniczenia w Programie
 1. Po wypełnieniu Formularza w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w celu jego skutecznego wysłania, Kandydatka potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (check-box), a następnie klika przycisk „Wyślij formularz”. Pozapotwierdzeniem przesłania Zgłoszenia po kliknięciu przycisku „Wyślij formularz”, Organizator nie przesyła żadnych wiadomości mailowych w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Przed wysłaniem Formularza Kandydatka może dodatkowo zaznaczyć pole wyboru (check-box) przy oświadczeniu o zgodzie na otrzymywanie Newslettera.
 2. Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego są równoznaczne z wyrażeniem przez Kandydatkę zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora danych zawartych w odpowiedziach w celu tworzenia statystyk nie pozwalających na zidentyfikowanie Kandydatki i powiązanie z nią danych zawartych w statystykach. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy rozpowszechniania ww. statystyk.
 3. Kandydatka ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym. Zabrania się umieszczania w Formularzu zgłoszeniowym jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, także pod kątem ich autentyczności.
 5. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w terminie od 16 grudnia 2020 r. do 10 lutego 2021 r. 
 6. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie wskazanym w ust. 10 nie  będą rozpatrywane.
 7. W II etapie rekrutacji następuje wybór uczestniczek Programu, który dokonywany jest przez kapitułę Programu, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 Regulaminu.

§ 5 Wybór uczestniczek w II etapie rekrutacji

 1. Po weryfikacji zgłoszeń przesłanych Kandydatek w I etapie rekrutacji następuje wybór Uczestniczek przez Komisję rekrutacyjną powołaną przez Organizatora. Decyzje Komisji rekrutacyjnej są ostateczne. 
 2. Kapituła programu ocenia zgłoszenia biorąc pod uwagę poprawność wypełnienia Formularza rekrutacyjnego, przesłanie go na czas oraz kreatywną prezentację Kandydatki, w której widoczna jest chęć, determinacja i potrzeba uczestniczenia w Programie. 
 3. Decyzje Kapituły Programu będą zapadały zwykłą większością głosów.
 4. Kapituła programu podejmuje decyzję o odrzuceniu zgłoszenia albo przyjęciu kandydatury do Programu.
 5. Informację o pozytywnej lub negatywnej decyzji Kapituły Programu, Kandydatka otrzymuje poprzez pocztę elektroniczną na podany adres e-mail w terminie w dniach 12-15 lutego 2020 r.
 6. Maksymalna liczba Uczestniczek wynosi 200 (słownie: dwieście) – rozpatrywanie zgłoszeń Kandydatek odbywa się według kryterium daty wpłynięcia Formularza oraz spełnienia warunków opisanych powyżej. W przypadku przekroczenia wskazanej liczby Uczestniczek utworzona zostanie Lista rezerwowa. 
 7. W chwili otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Programie, Kandydatka staje się Uczestniczką. Prawa i obowiązki Uczestniczki związane z udziałem w Programie określają dalsze postanowienia Regulaminu.

§ 6 Warunki uczestnictwa w Programie

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego są równoznaczne z wyrażeniem przez Kandydatkę zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora danych zawartych w odpowiedziach w celu tworzenia statystyk nie pozwalających na zidentyfikowanie Kandydatki i powiązanie z nią danych zawartych w statystykach. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy rozpowszechniania ww. statystyk. W terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Programie, Uczestniczka zobowiązana jest wpłacić kaucję w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Kaucja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie zwrócona Uczestniczce po zakończeniu Programu, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu.
 2. W przypadku braku wpłacenia pełnej kwoty kaucji w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 3, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestniczki z Programu i zaoferować udział w Programie innej Kandydatce. Do Kandydatki zakwalifikowanej do udziału w Programie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia Regulaminu dotyczące Uczestniczki stosuje się odpowiednio.
 3. Zapłata kaucji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi na numer rachunku bankowego Organizatora w mBank S.A.: 42 1140 2004 0000 3302 8017 6588 najpóźniej do dnia 18 lutego 2021 r., w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie okresu wpłaty kaucji za zgodą Komisji rekrutacyjnej. Za datę zapłaty kaucji rozumie się uznanie rachunku bankowego Organizatora.
 4. W przypadku braku wpłaty pełnej kwoty kaucji w terminie bez uprzedniej zgody Komisji rekrutacyjnej, o której mowa w § 6 ust. 3 Organizator podejmie decyzję o wykluczeniu Uczestniczki z Programu.
 5. W przypadku Kandydatek z Listy rezerwowej zapłata kaucji następuje do 26 lutego 2021.
 6. Kaucja, o której mowa w pkt. 1, zostanie Uczestniczce zwrócona na koniec Programu w przypadku, gdy Uczestniczka weźmie udział w minimum 5 Konwentach szkoleniowych przewidzianych w Programie oraz zrealizuje inne zobowiązania określone w Umowie uczestnictwa.
 7. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zakończenia Programu na numer rachunku bankowego Uczestniczki, z którego została dokonana wpłata.
 8. Kaucja, o której mowa w pkt. 1 powyżej nie zostanie zwrócona w przypadku:
  a) niedopełnienia przez Uczestniczkę przynajmniej jednego z wymogów opisanych w ust. 6 i 9;
  b) wycofania się przez Uczestniczkę z Programu.
 1. Organizator traktuje wycofanie się uczestniczki z Programu, jeżeli Uczestniczka nie uczestniczy w dwóch następujących po sobie sesjach szkoleniowych, określonych w Harmonogramie lub nie weźmie udziału w minimum 5 Konwentach szkoleniowych w czasie trwania Programu.

§ 7 Przebieg Programu

 1. Program składa się z 7 Konwentów szkoleniowych odbywających się w cyklach piątek-sobota na platformie edukacyjnej w formie webinarów  online, zawierających prezentacje, warsztaty, sesje i dyskusje eksperckie prowadzone przez profesjonalnych ekspertów z biznesu i wykładowców.
 2. Informacje dotyczące terminów, tematów sesji oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia Konwentów szkoleniowych zawarte są w Harmonogramie, który upubliczniony zostanie na stronie Programu.
 3. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Harmonogramie, o których obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Uczestniczki za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości systemowych wysyłanych lub wiadomości SMS.
 4. Uczestniczki mają obowiązek uczestniczenia w minimum 5 z 7 konwentów szkoleniowych zgodnie z Harmonogramem.

§ 8 Warunki finansowe

 1. Program jest finansowany ze środków własnych Organizatora i Partnerów.
 2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne, z zastrzeżeniem postanowień § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 9 Obowiązki Uczestniczki i Organizatora

 1. Uczestniczka zobowiązuje się do:
  a) przestrzegania postanowień Regulaminu i wpłaty kaucji,
  b) rejestracji na platformie edukacyjnej Programu według wytycznych wysłanych pocztą elektroniczną,
  c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w Programie według Harmonogramu,
  d) użytkowania materiałów i pomocy dydaktycznych udostępnianych przez Organizatora na potrzeby uczestnictwa w Programie zgodnie z ich przeznaczeniem,
  e) zachowywania się kulturalnie podczas sesji szkoleniowych,
  f) wypełniania ankiet oceniających Konwenty szkoleniowe, wybrane elementy Programu oraz cały Programu – wybrane opinie o Programie mogą być publikowane na stronie Organizatora i Partnerów,
  g) przesłania swojego zdjęcia i krótkiego opisu w celu możliwości umieszczenia na stronie Organizatora jako absolwentki (wybranych zostanie 20 kobiet)
  h) przekazania praw do wizerunku nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych przy czym Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Materiałów z wizerunkiem i głosem Uczestniczki w sposób naruszający jej dobra osobiste lub renomę prowadzonej przez nią działalności.
  i) wyrażenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora danych zawartych w odpowiedziach w celu tworzenia statystyk niepozwalających na zidentyfikowanie Kandydatki i powiązanie z nią danych zawartych w statystykach. 

2. Organizator zobowiązuje się do:
a) przeprowadzenia Programu zgodnie z najwyższymi standardami, najlepszą wiedzą i w oparciu o doświadczenie Organizatora,
b) przeprowadzenia Programu zgodnie z zakresem merytorycznym i zgodnie z Harmonogramem,
c) udzielenia dostępu do platformy, na której będą odbywały się Konwenty szkoleniowe,
d) informowania i przekazywania Uczestniczkom wszystkich informacji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w Programie,
e) umożliwienia Uczestniczce kontaktu z Organizatorem,

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu Organizator dokonuje poprzez przesłanie drogą mailową jego zmienionej wersji Kandydatkom i Uczestniczkom Programu nie później niż na 14 dni przed wejściem zmian w życie, na podane przez nie adresy e-mail.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu:
  a) Kandydatka może wycofać swoje zgłoszenie do udziału
  w Programie;
  b) Uczestniczka może zrezygnować z udziału w Programie. 
  c) w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, kaucja wpłacona przez Uczestniczkę podlega zwrotowi.
 4. Oświadczenie o wycofaniu zgłoszenia lub rezygnacji z udziału w Programie w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Kandydatka lub Uczestniczka powinna przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany w § 3 ust. 4 Regulaminu.
 5. Uczestnik szkolenia ponosi odpowiedzialność wobec partnerów Fundacji za szkody powstałe u partnerów Fundacji w wyniku działania lub zaniechania uczestnika na platformie edukacyjnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory między Organizatorem, a Kandydatką lub Uczestniczką wynikłe na gruncie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora.
 8. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmiany Polityki prywatności, postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 grudnia 2020 r.