Cele statutowe
biuro@kobietyebiznesu.pl

Cele statutowe

STATUT FUNDACJI KOBIETY E-BIZNESU- skrót
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA KOBIETY E-BIZNESU”, zwana dalej „Fundacją” działa na pod-stawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), o fundacjach oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja została ustanowiona przez

 1. Dorotę Bachman,
 2. Annę Heimberger,
 3. Justynę Skorupską,
 4. Agnieszkę Brytan-Jędrzejowską,
  zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z rep A Nr 2355/2020 sporządzonym przez notariusza Władysława Lewandowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Willowej 8/10 lok3.

§ 3

Siedziba władz Fundacji mieści się w Łodzi

§ 4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, tereny poza jej granicami.
 2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą
  posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty między-narodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa obowiązującego w RP oraz prawa zagranicznego.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz przystępować do spółek w kraju i za granicą, zgodnie z
  odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

§ 5

Fundacja posiada osobowość prawną. Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.

§ 6

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 7

Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami poza-rządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§8

 1. Fundacja może używać pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§ 9

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ze względu na cel, dla którego Fundacja została ustanowiona.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10

Celem Fundacji jest:

 1. Upowszechnianie wiedzy, edukacja z zakresu cyfryzacji i prowadzenia działalności w Internecie;
 2. Budowanie świadomości społecznej poprzez stworzenie społeczności między innymi internetowych platform edukacyjnych, z możliwością wymiany opinii, promowania wspólnych idei, wsparcia kobiet i ich szerokiej promocji;
 3. Zachęcanie kobiet do zdobywania wiedzy, bycia niezależną, do rozwijania talentów oraz do nieustającego doskonalenia kompetencji zawodowych;
 4. Promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet;
 5. Pomoc kobietom w przygotowaniu planów biznesowych i założeniu własnej działalno-ści gospodarczej z wykorzystaniem przestrzeni cyfrowej;
 6. Pomoc społeczna umożliwiająca kobietom przezwyciężanie trudnych sytuacji życio-wych i uzyskanie nowych zdolności zawodowych;
 7. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych kobiet wracających z urlopu macie-rzyńskiego oraz matek samotnie wychowujących dzieci w procesie powrotu do pracy zawodowej;
 8. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej kobiet pozostających bez pracy i zagro-żonych zwolnieniem z pracy;
 9. Wspieranie kobiet w wieku 50+ i emerytalnym w przekwalifikowaniu zawodowym;
 10. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i pomoc w ich rozwoju zawodowym;
 11. Wspomaganie rozwoju cyfryzacji, wynalazczości i innowacyjności wykorzystującego obszar działań powiązanych z Internetem;
 12. Wzmocnienie konkurencyjności organizacji zakładanych przez kobiety, zarządzanych przez kobiety i pełniących w tych organizacjach kluczowe funkcje, przede wszystkim poprzez wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów i usług powiązanych z Internetem;
 13. Prowadzenie badań diagnozujących problemy społeczne i zawodowe kobiet, a także wspierające rozwój kobiet i inicjatyw przez nie realizowanych;
 14. Prowadzenie badań w zakresie B+R dla organizacji zakładanych przez kobiety, zarzą-dzanych przez kobiety i pełniących w tych organizacjach kluczowe funkcje, związanych z opracowaniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, pro-duktów i usług;
 15. Prowadzenie badań w różnych dyscyplinach naukowych, w tym projekty wspierające kobiety – naukowców, ich rozwój naukowy, mobilność i umożliwiające prowadzenie działań umiędzynaradawiających polską naukę;
 16. Działalność na rzecz poprawienia jakości życia kobiet z uwzględnieniem w szczególno-ści działań w Internecie;
 17. Działalność na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy;
 18. Wsparcie organizacji zakładanych przez kobiety, zarządzanych przez kobiety i pełnią-cych w tych firmach kluczowe funkcje, w zakresie rozwijania zielonych i niebieskich technologii, w tym szczególnie w zakresie projektów realizowanych w pewnym zakre-sie w obszarze cyfrowym;
 19. Rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań cyfrowych w praktyce gospodar-czej;
 20. Działalność na rzecz rozwoju zawodowego kobiet zatrudnionych w instytucjach eduka-cyjnych oraz na rzecz wzmocnienia jakości i adekwatności nauczania na wszystkich szczeblach edukacji;
 21. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej kobiet zagrożo-nych wykluczeniem społecznym;
 22. Działalność charytatywna i organizacja wolontariatu;
 23. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 24. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 25. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 26. Wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia kobiet i innych mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników śred-nich i małych miast, z uwzględnieniem inicjatyw cyfrowych;
 27. Działania wspierające organizacje zakładane przez kobiety, zarządzane przez kobiety i pełniące w tych organizacjach kluczowe funkcje w zakresie rozwoju roli kultury i dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem nacisku na zatrudnienie, przedsiębiorczość w obszarze kultury i szkolenie zawodowe z uwzględnieniem inicjatyw cyfrowych;
 28. Wsparcie działań i inicjatyw prowadzonych lub organizowanych przez kobiety i organizacje kierowane przez kobiety w sztuce i kulturze, które promują włączenie mniejszości etnicznych i narodowych, w tym także wsparcie dziedzictwa żydowskiego w Polsce
 29. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 30. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 31. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 32. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 33. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw kobiet i dziecka;

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalności polegające w szczególności na:

 1. Wsparciu merytorycznym, rzeczowym kobiet chcących rozpocząć działalność gospo-darczą lub karierę zawodową związaną z działalnością w e-biznesie;
 2. Podejmowaniu różnych działań mających na celu promocję kobiet działających w biznesie internetowym oraz promocje pozycji kobiet w społeczeństwie;
 3. Organizowanie szkoleń i warsztatów merytorycznych na terenie całej Polski służącym edukacji i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych do pracy w e-biznesie;
 4. Prowadzenie prezentacji innowacyjnych rozwiązań wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz kariery zawodowej kobiet w e-biznesie;
 5. Analizowanie danych rynkowych i społecznych w celu prezentacji różnego rodzaju raportów w ramach merytorycznego wsparcia kobiet w ich rozwoju;
 6. Organizowanie spotkań, warsztatów i konferencji służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania;
 7. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, w celu promocji i edukacji kobiet;
 8. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności firm i osób z doświadczeniem w rozwoju biznesu, które mogą wpływać pozytywnie na rzeczywistość i propagować zmiany;
 9. Rozpowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
 10. Przyznawanie nagród i certyfikatów dla osób i firm biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie konferencji w zakresie tego celu;
 11. Organizowanie indywidualnych, grupowych spotkań lub internetowych webinarów kobiet z psychologiem, mentorem lub coachem zawodowym;
 12. Organizowanie imprez charytatywnych oraz imprez sportowych, kulturowych i arty-stycznych z udziałem kobiet;
 13. Organizowanie wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kul-tury, sportu w celu rozwoju zainteresowań i umiejętności kobiet;
 14. Pozyskiwanie sponsorów finansujących kobiety pochodzące z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej chcące rozwijać swoje talenty;
 15. Pozyskiwanie sponsorów finansujących innowacyjne start-upy;
 16. Tworzenie i rozpowszechnianie nowych rozwiązań cyfrowych, służących celom Funda-cji;
 17. Organizowanie i wspieranie, w tym finansowanie i współfinansowanie, programów, kampanii społecznych, badań rynkowych, badań B+R, kampanii dobroczynnych i kam-panii edukacyjnych;
 18. Dystrybucję: cegiełek, ulotek, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych zachęcających do przekazywania darowizn, wsparcia technicznego i innych akcji pro-mocji umożliwiających wsparcie Fundacji i jej celów.

§ 12

 1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może wspomagać działalność innych osób prawnych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, o ile ta działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami polskimi i zagranicznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 3. Fundacja może inicjować i prowadzić współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 4. Fundacja może realizować swoje cele statutowe także poprzez członkostwo lub wspieranie innych fundacji polskich i zagranicznych, organizacji zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach zbieżnych z celem Fundacji.
 5. W rozmiarach służących realizacji jej celów Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie określonym w niniejszym Statucie oraz Ustawie.
 6. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 16

Fundacja może prowadzić każdy rodzaj działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, pod warunkiem, że inne przepisy prawa nie zastrzegają do jej prowadzenia określonego rodzaju przedsiębiorców.

§ 17

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację bądź w formie organizacyjnie wyodrębnionych jednostek, których tryb tworzenia, likwidacji, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności określa Zarząd Fundacji.
 2. W zakresie działalności gospodarczej Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

V. ORGANY FUNDACJI
§ 19

Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji
b. Rada Fundacji
Fundator posiada uprawnienia określone w Statucie Fundacji.

VI. ZARZĄD FUNDACJI
§ 20

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, powoływany i odwoływany jest przez Funda-torów.
 2. Do ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.
 3. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji.
 4. Członków Organów Fundacji w okresie pełnienia funkcji oraz przez okres 6 miesięcy od jej ustania obowiązuje, zarówno w kraju jak i za granicą, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, zakaz zasiadania w Zarządzie fundacji i Zarządzie stowarzyszeń, prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności prowadzonej przez Fundację Kobiety E-biznesu i powstrzymywanie się od wszelkich czynności faktycznych i prawnych mogących naruszyć interes Fundacji.
 5. Z zakazu wyłączona jest działalność w Radzie Izby Gospodarki Elektronicznej, która została wpisana do
  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000474028 i posiada NIP: 701-039-19-22, Regon: 146832492.

§ 21

 1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i zarządza jej majątkiem.
 2. Zarząd składa się z od jednej do pięciu osób, w tym z Prezesa i członków Zarządu.
 3. Zarząd powoływany jest na 3 letnia kadencję przez Fundatorów.
 4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za prze-stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nieposiadającymi pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Fundator może być członkiem Zarządu.
 6. Prezesa i członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy.
 7. Prezes i członkowie Zarządu mogą być odwołani na wniosek Rady Fundacji, który będzie przegłosowany większością głosów przez członków Zarząd.
 8. Odwołanie Prezesa i członka Zarządu przez Fundatorów następuje w szczególności w razie:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji,
  b. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  c. na wniosek Rady Fundacji, zgodnie z pkt.7
  d. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  e. niewypełnienia obowiązków Prezesa lub członka przez okres dłuższy niż rok,
  f. nienależytego wypełniania funkcji Prezesa lub członka,
  g. istotnego naruszenia postanowień Statutu
  h. śmierci członka Zarządu