Misja i cele Fundacji Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Misja i cele Fundacji Kobiety e-biznesu

 

Fundacja Kobiety e-biznesu to polska organizacja non-profit zajmująca się edukacją z narzędzi cyfrowych, nowych technologii i aspektów związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy, której głównym środowiskiem pracy jest internet. Wspo­ma­ga­my roz­wój cyfry­za­cji, wyna­laz­czo­ści i inno­wa­cyj­no­ści wyko­rzy­stu­ją­cy obszar dzia­łań powią­zany z Inter­ne­tem. Dążymy do prowadzenia przełomowych badań, wdrażania innowacyjnych i skutecznych programów społecznych oraz angażujemy się w edukację i rzecznictwo w dążeniu do naszych głównych celów:

 • upow­szech­nia­nie wie­dzy, edu­ka­cja z zakresu cyfry­za­cji i pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w Inter­ne­cie
 • stworzenie pozytywnych i wymiernych zmian w zakresie samowystarczalności ekonomicznej kobiet poprzez wdrożenie rozwojowych programów i inicjatyw w obszarze edukacji cyfrowej i rozwoju e-biznesu,
 • współpraca z lokalnymi organizacjami, przedsiębiorstwami, rządem, środowiskiem akademickim i mediami w celu zidentyfikowania obszarów efektywnej współpracy, wspierającej kobiety w e-biznesie,
 • stworzenie i rozwijanie wiarygodnego, niezależnego źródła specjalistycznej wiedzy i badań, dotyczących obszaru e-biznesu,
 • zwiększenie liczby kobiet posiadających swoją działalność gospodarczą oraz kobiet na stanowiskach menedżerskich
 • Poprawa życia kobiet i dzia­łal­ność na rzecz wyrów­ny­wa­nia szans kobiet na rynku pracy
 • Wzmoc­nie­nie spój­no­ści spo­łecz­nej i gospo­dar­czej poprzez podnie­sie­nie jako­ści życia kobiet i innych miesz­kań­ców (w tym grup defa­wo­ry­zo­wa­nych) i użyt­kow­ni­ków śred­nich i małych miast, z uwzględ­nie­niem ini­cja­tyw cyfro­wych

MISJA FUNDACJI:

Edukacja, dzielenie się wiedzą i wspieranie różnych grup społecznych w rozwijaniu swoich kompetencji w działalności związanej z gospodarką cyfrową i rozwojem biznesu w Internecie. Chcemy pomagać kobietom, seniorom, niepełnosprawnym i środowisku akademickiemu. Dzięki naszym działaniom mają czuć się świadomi, bezpieczni i umieć wykorzystać zdobytą wiedzę do dalszego rozwoju osobistego lub w swojej działalności. Szczególnie działamy na rzecz popra­wie­nia jako­ści życia kobiet oraz wyrów­ny­wa­nia ich szans na rynku pracy

Naszą misję realizujemy poprzez:

 • edukowanie kobiet i rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości rozwoju w branży internetowej, e-commerce oraz gospodarce cyfrowej,
 • wspieranie merytoryczne oraz mentoring w realizacji projektów i rozwoju kariery zawodowej,
 • budowanie społeczności oraz stworzenie platformy online w celu edukacji i wymiany doświadczeń,
 • prezentowanie i promowanie innowacyjnych technologii, które mogą być wykorzystane do tworzenia biznesu w świecie cyfrowym,
 • analizę rynku i badania branżowe w celu analizy potencjału rozwoju e-biznesu,
 • pośredniczenie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi wspierającymi większy udział kobiet w rozwoju społeczeństwa,
 • angażowanie instytucji gospodarczych i politycznych w budowanie niezależności kobiet na różnych etapach ich życia zawodowego,
 • inicjatywy społeczne, których celem jest promocja kobiet,
 • wsparcie startup-ów w branży cyfrowej.