Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TOP WOMEN W E-BIZNESIE” EDYCJA 2022/2023

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa  w Programie edukacyjnym „TOP Women w e-biznesie” – edycja 2023/2024.

§ 1 Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 

 1. Fundacja – Organizator Programu „Fundacja Kobiety e-biznesu” z siedzibą w Łodzi, adres: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 lok. 301, wpisana  do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych  i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej, wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000847949, NIP  7252300627, REGON 38645215400000; 
 2. Partner – instytucja publiczna lub przedsiębiorstwo prywatne lub osoba  prywatna wspierająca Organizatora w zakresie organizacji Programu; 3.
 3. Program edukacyjny– Program TOP Women w e-biznesie realizowany w  formie online szkoleń na platformie edukacyjnej wymagającej rejestracji i  zalogowania; 
 4. Kandydatka – Kobieta mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, będąca osobą pełnoletnią z pełną zdolnością do czynności prawnych,  która zgłosiła swój udział w rekrutacji do Programu zgodnie z postanowieniami §  3 Regulaminu; 
 5. Formularz zgłoszeniowy – formularz z pytaniami rekrutacyjnymi, który  wypełnia Kandydatka i w oparciu o który Kapituła programu wyłoni Uczestniczki  Programu;
 6. Kapituła Programu – gremium składające się z osób pełniących funkcję  Zarządu Fundacji oraz wybranych przez Fundację, w celu rozpatrzenia zgłoszeń  kandydatek, składanych online poprzez Formularz Zgłoszeniowy. Osoby te  wydają decyzje o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji kandydatki do  programu; 
 7. Uczestniczka – Kandydatka, która została zakwalifikowana do udziału w  Programie; 
 8. Lista rezerwowa – to lista Kandydatek, których zgłoszenie wpłynęło po  wyczerpaniu maksymalnego limitu miejsc w Programie (240 miejsc dla  Kandydatek); 
 9. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 
 10. Harmonogram Programu – terminy i tematy kilkugodzinnych Modułów  szkoleniowych Programu; 
 11. Moduł szkoleniowy – kilkugodzinna sesja szkoleniowo – edukacyjna  dotycząca określonego tematu, zawarta w Harmonogramie Programu; 12.
 12. Pakiet dodatkowy – nieodpłatny pakiet premiowy dla Uczestniczek  Programu; 
 13. Materiały – zdjęcia lub filmy wykonane podczas trwania Programu, w  szczególności dokumentujące wydarzenia (gale, warsztaty, zajęcia)  organizowane w ramach Programu; 
 14. Cookies – informacje zapisywane przez serwer strony  www.kobietyebiznesu.pl, na komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane  po każdorazowym połączeniu się komputera z Serwisem; 
 15. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Organizatora  Programu, której treścią jest: 
  a) przesyłanie informacji, w szczególności o programie, partnerach Programu,  osobach prowadzących Moduły, terminach i ważnych wydarzeniach,
  b) przesyłanie informacji dotyczących działalności Fundacji wysyłanych na  wskazany przez Kandydatkę lub Uczestniczkę adres e-mail; 
 16. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania  danych osobowych Kandydatek i Uczestniczek przez Organizatora.

§ 2 Postanowienia ogólne 

 1. Program edukacyjny „TOP Women w e-biznesie”, zwany dalej  w regulaminie „Program” jest programem szkoleniowym dla kobiet, które chcą  zdobyć wiedzę na temat prowadzenia biznesu online oraz na temat narzędzi  pozwalających założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą  w Internecie.  
 2. Organizatorem Programu jest „Fundacja Kobiety e-biznesu” z siedzibą  w Łodzi, adres: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 lok. 301, wpisana do Rejestru  Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz  Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, wpisana również do  Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000847949, NIP 7252300627, REGON 38645215400000,  zwana dalej „Organizator”. 
 1. Celem Programu jest edukacja kobiet na temat narzędzi wspierających powstawanie nowych i rozwijanie istniejących już firm, działających  w Internecie, wyposażenie kobiet w potrzebne umiejętności poprzez warsztatowe  podejście oraz wspieranie kobiet w rozwoju osobistym  i budowaniu pewności siebie, pomocnej w odnoszeniu sukcesów biznesowych.

 

§ 3 Zasady Organizacji i czas trwania Programu 

 1. Program trwa od dnia 25 października 2023 r. do 31 maja 2024 r.
 2. Program odbywa się w formie kilkugodzinnych sesji szkoleniowych na  platformie online po zalogowaniu Uczestniczki. 
 3. Kandydatki przystępują do Programu poprzez rekrutację, opisaną  szczegółowo w § 4.
 4. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej – adres e mail: topwomen@kobietyebiznesu.pl
 5. Uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja  wszystkich jego postanowień jest obowiązkowa dla Kandydatek biorących  udział w rekrutacji do Programu oraz Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału  w nim.

 

§ 4 Rekrutacja do Programu 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest uczestnictwo w rekrutacji oraz  uzyskanie pozytywnej weryfikacji Kapituły Programu. 
 2. Kandydatka – aby uczestniczyć w rekrutacji – wypełnia w I etapie i wysyła Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod  linkiem: https://www.kobietyebiznesu.pl/topwomen/
 3. Akceptowane będą tylko formularze zgłoszeniowe przesyłane poprzez  wyżej wymieniony link. Inne nie będą rozpatrywane. 
 4. Wypełniając Formularz zgłoszeniowy Kandydatka potwierdza chęć udziału  w Programie. 
 5. W Formularzu zgłoszeniowym podczas rejestracji Kandydatka zobowiązana  jest do udzielenia następujących informacji:  
  a) dane kontaktowe Kandydatki: imię i nazwisko, adres mailowy, numer  telefonu, wiek  
  b) status zawodowy Kandydatki: status zawodowy, doświadczenie  w biznesie, wykształcenie 
  c) informacje o statusie zawodowym Kandydatki: forma wykonywanej pracy  lub działalności gospodarczej 
  d) z jakiego źródła Kandydatka dowiedziała się o Programie e) odpowiedzi na pytania dotyczące aktywności w obszarze biznesu f) prezentacja Kandydatki i argumentacja potrzeb uczestniczenia  w Programie
 1. Po wypełnieniu Formularza w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej,  w celu jego skutecznego wysłania, Kandydatka potwierdza fakt zapoznania się z  Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte  poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (check-box), a następnie klika  przycisk „Wyślij formularz”. Poza potwierdzeniem przesłania Zgłoszenia po  kliknięciu przycisku „Wyślij formularz”, Organizator nie przesyła żadnych  wiadomości mailowych w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia. Przed  wysłaniem Formularza Kandydatka może dodatkowo zaznaczyć pole wyboru  (check-box) przy oświadczeniu o zgodzie na otrzymywanie Newslettera. 
 2. Wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego są równoznaczne  z wyrażeniem przez Kandydatkę zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez  Organizatora danych zawartych w odpowiedziach w celu tworzenia statystyk nie  pozwalających na zidentyfikowanie Kandydatki i powiązanie  z nią danych zawartych w statystykach. Zgoda, o której mowa w zdaniu  poprzedzającym, jest nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje  wszelkie formy rozpowszechniania ww. statystyk. 
 3. Kandydatka ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji  zamieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym. Zabrania się umieszczania w  Formularzu zgłoszeniowym jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji  wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, także pod kątem ich autentyczności. 10. Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w terminie do 14 stycznia  2024 r.  
 4. Formularze zgłoszeniowe złożone po terminie wskazanym w ust. 10 nie  będą rozpatrywane. 
 5. W II etapie rekrutacji następuje wybór uczestniczek Programu, który dokonywany jest przez Kapitułę Programu, zgodnie z zasadami określonymi w §  5 Regulaminu.

 

§ 5 Wybór uczestniczek w II etapie rekrutacji

 1. Po weryfikacji zgłoszeń przesłanych Kandydatek w I etapie rekrutacji  następuje wybór Uczestniczek przez Kapitułę Programu powołaną przez  Organizatora. Decyzje Kapituły są ostateczne.  
 2. Kapituła Programu ocenia zgłoszenia biorąc pod uwagę poprawność  wypełnienia Formularza rekrutacyjnego, przesłanie go na czas oraz kreatywną  prezentację Kandydatki, w której widoczna jest chęć, determinacja i potrzeba  uczestniczenia w Programie.  
 3. Decyzje Kapituły Programu będą zapadały zwykłą większością głosów.
 4. Kapituła Programu podejmuje decyzję o odrzuceniu zgłoszenia albo  przyjęciu kandydatury do Programu. 
 5. Informację o pozytywnej lub negatywnej decyzji Kapituły Programu,  Kandydatka otrzymuje poprzez pocztę elektroniczną na podany w zgłoszeniu  adres e-mail do 31 stycznia 2024 r. 
 6. Maksymalna liczba Uczestniczek wynosi 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) – rozpatrywanie zgłoszeń Kandydatek odbywa się według kryterium daty wpłynięcia Formularza oraz spełnienia warunków opisanych powyżej. W przypadku przekroczenia wskazanej liczby Uczestniczek utworzona zostanie  Lista rezerwowa.  
 7. W chwili otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Programie,  Kandydatka staje się Uczestniczką. Prawa i obowiązki Uczestniczki związane z  udziałem w Programie określają dalsze postanowienia Regulaminu.

 

§ 6 Warunki uczestnictwa w Programie 

 1. W terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu  do udziału w Programie, Uczestniczka zobowiązana jest wpłacić  zwrotną kaucję w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt  złotych). Kaucja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie zwrócona  Uczestniczce po zakończeniu Programu, z wyjątkiem przypadku, o którym  mowa w § 6 ust. 8 Regulaminu. 
 2. W przypadku braku wpłacenia pełnej kwoty kaucji w terminie, o którym  mowa w ust. 1 i 3, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestniczki  z Programu i zaoferować udział w Programie innej Kandydatce. Do Kandydatki zakwalifikowanej do udziału w Programie w trybie, o którym mowa w zdaniu  poprzedzającym, postanowienia Regulaminu dotyczące Uczestniczki stosuje się  odpowiednio. 
 3. Zapłata kaucji, o której mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi na numer rachunku  bankowego Organizatora w mBank S.A.: 42 1140 2004 0000 3302 8017 6588  najpóźniej do dnia 7 lutego 2024 r., w szczególnie uzasadnionych  przypadkach możliwe jest wydłużenie okresu wpłaty kaucji za zgodą Kapituły  Programu. Za datę zapłaty kaucji rozumie się uznanie rachunku bankowego  Organizatora. 
 4. W przypadku braku wpłaty pełnej kwoty kaucji w terminie bez uprzedniej  zgody Kapituły Programu, o której mowa w § 6 ust. 3 Organizator podejmie  próbę kontaktu z Kandydatką następnie w przypadku braku odpowiedzi podejmie  decyzję o wykluczeniu Uczestniczki z Programu. 
 5. W przypadku Kandydatek z Listy rezerwowej zapłata kaucji następuje do  15 lutego 2024 roku. 
 6. Kaucja, o której mowa w pkt. 1, zostanie Uczestniczce zwrócona na  koniec Programu w przypadku, gdy Uczestniczka weźmie udział w minimum 5 Modułach szkoleniowych przewidzianych w Programie oraz  zrealizuje inne zobowiązania określone w Umowie uczestnictwa.
 7. Kaucja zostanie zwrócona w terminie 21 dni od zakończenia Programu na numer rachunku bankowego Uczestniczki, z którego została  dokonana wpłata. 
 8. Kaucja, o której mowa w pkt. 1 powyżej nie zostanie zwrócona  w przypadku: 
  a) niedopełnienia przez Uczestniczkę przynajmniej jednego z wymogów  opisanych w ust. 6 i
  b) wycofania się przez Uczestniczkę z Programu. 
 9. Organizator traktuje wycofanie się uczestniczki z Programu, jeżeli  Uczestniczka nie uczestniczy w dwóch następujących po sobie sesjach  szkoleniowych, określonych w Harmonogramie lub nie weźmie udziału  w minimum 5 Modułach szkoleniowych w czasie trwania Programu.

 

§ 7 Przebieg Programu 

 1. Program składa się z 7 Modułów szkoleniowych odbywających się  w cyklach piątek-sobota na platformie edukacyjnej w formie webinarów  online, zawierających prezentacje, warsztaty, sesje i dyskusje eksperckie  prowadzone przez profesjonalnych ekspertów z biznesu i wykładowców. 
 2. Informacje dotyczące terminów, tematów sesji oraz godzin rozpoczęcia  i zakończenia Modułów szkoleniowych zawarte są w Harmonogramie, który  upubliczniony zostanie na stronie Programu oraz będą wysłane drogą email do  zakwalifikowanych Uczestniczek Programu. 
 3. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Harmonogramie, o których  obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Uczestniczki za pomocą poczty  elektronicznej, wiadomości systemowych wysyłanych lub wiadomości SMS. 4. Uczestniczki mają obowiązek uczestniczenia w minimum 5 z 7 modułów  szkoleniowych zgodnie z Harmonogramem.

 

§ 8 Warunki finansowe 

 1. Program jest finansowany ze środków własnych Organizatora i Partnerów. 2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne, z zastrzeżeniem postanowień  § 5 niniejszego Regulaminu.

 

§ 9 Obowiązki Uczestniczki i Organizatora 

 1. Uczestniczka zobowiązuje się do: 
  a) przestrzegania postanowień Regulaminu i wpłaty kaucji, b) rejestracji na platformie edukacyjnej Programu według wytycznych  wysłanych pocztą elektroniczną, 
  c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w Programie według  Harmonogramu, 
  d) użytkowania materiałów i pomocy dydaktycznych udostępnianych przez  Organizatora na potrzeby uczestnictwa w Programie zgodnie z ich  przeznaczeniem,
  e) zachowywania się kulturalnie podczas sesji szkoleniowych, f) wypełniania ankiet oceniających Moduły szkoleniowe, wybrane elementy  Programu oraz cały Programu – wybrane opinie o Programie mogą być  publikowane na stronie Organizatora i Partnerów, 
  g) na prośbę Organizatora do przesłania swojego zdjęcia i krótkiego opisu w  celu możliwości umieszczenia na stronie Organizatora jako absolwentki 
  h) przekazania praw do wizerunku nieodpłatnie, bez ograniczeń  terytorialnych, przy czym Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać  Materiałów z wizerunkiem i głosem Uczestniczki w sposób naruszający jej dobra  osobiste lub renomę prowadzonej przez nią działalności. 
  i) wyrażenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na nieodpłatne  wykorzystywanie przez Organizatora danych zawartych w odpowiedziach w celu  tworzenia statystyk niepozwalających na zidentyfikowanie Kandydatki i  powiązanie z nią danych zawartych w statystykach.  
 2. Organizator zobowiązuje się do: 
  a) przeprowadzenia Programu zgodnie z najwyższymi standardami, najlepszą  wiedzą i w oparciu o doświadczenie Organizatora, 
  b) przeprowadzenia Programu zgodnie z zakresem merytorycznym i zgodnie  z Harmonogramem, 
  c) udzielenia dostępu do platformy, na której będą odbywały się Moduły  szkoleniowe, 
  d) informowania i przekazywania Uczestniczkom wszystkich informacji  niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w Programie, 
  e) umożliwienia Uczestniczce kontaktu z Organizatorem.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych 

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

 

§ 11 Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu Organizator dokonuje poprzez przesłanie drogą  mailową jego zmienionej wersji Kandydatkom i Uczestniczkom Programu nie  później niż na 3 dni przed wejściem zmian w życie, na podane przez nie adresy  e-mail. 
 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu:
  a) Kandydatka może wycofać swoje zgłoszenie do udziału  w Programie;
  b) Uczestniczka może zrezygnować z udziału w Programie. 
  c) W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, kaucja wpłacona  przez Uczestniczkę podlega zwrotowi. 
 4. Oświadczenie o wycofaniu zgłoszenia lub rezygnacji z udziału w Programie  w trybie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Kandydatka lub Uczestniczka powinna  przesłać na adres poczty elektronicznej Organizatora wskazany  w § 3 ust. 4 Regulaminu. 
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się  odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 6. Wszelkie spory między Organizatorem, a Kandydatką lub Uczestniczką  wynikłe na gruncie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będą w  pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku  niemożności rozwiązania sporu w sposób, o którym mowa w zdaniu  poprzedzającym, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy  ze względu na adres siedziby Organizatora. 
 7. Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmiany  Polityki prywatności, postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się odpowiednio. 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2023 r.