Regulamin | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

REGULAMIN serwisu internetowego 

FUNDACJI Kobiety e-biznesu 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania i warunki korzystania z serwisu  internetowego, dostępnego pod adresem www.kobietyebiznesu.pl w wersji desktop oraz w wersji  mobilnej, zwanego dalej „serwisem”. 

Administratorem serwisu jest Fundacja Kobiety e-biznesu siedzibą w Łodzi, adres: 90-437 Łódź, Al.  Kościuszki 80/82 lok. 301, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji społecznych i  Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego  przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego, wpisana również do Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000847949, NIP  7252300627, REGON 38645215400000,  

zwanej dalej „Fundacja”  

1. Prawa do Serwisu, jak również do poszczególnych jego elementów, w szczególności: 

Elementów graficznych, zdjęć, artykułów, raportów z badań lub video przysługują Fundacji.  Jakiekolwiek materiały, udostępnione w Serwisie nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane w  jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, bez zgody i  autoryzacji Fundacji. Adres kontaktu: biuro@kobietyebiznesu.pl 

Serwis służy do: 

a) publikacji treści edukacyjnych związanych z tematyką biznesu i rozwoju osobistego b) prezentowania i publikowania działań Fundacji 

c) kontaktu z Partnerami, darczyńcami i podopiecznymi Fundacji, z wykorzystaniem formularza  newslettera 

d) do prowadzenia zbiórek darowizn na cele statutowe Fundacji, w tym poprzez usługę  płatności elektronicznych. 

e) Do prowadzenia zbiórek kaucji zwrotnych do uczestniczenia w działaniach Fundacji poprzez  płatności elektroniczne 

2. Korzystanie z serwisu nie wymaga logowania.  

3. Korzystanie z Serwisu i udostępnionych za jego pośrednictwem usług i funkcjonalności jest  bezpłatne. 

4. Serwis działa wykorzystując pliki cookies. Zasady ich wykorzystywania podane są w polityce  prywatności dostępnej na stronie www pod adresem https://www.kobietyebiznesu.pl/polityka prywatnosci/ 

5. Użytkownik serwisu ponosi własne koszty połączenia obsługującego go operatora  telekomunikacyjnego. 

6. Do korzystania z serwisu potrzebne są: 

a) połączenie z Internetem, 

b) uaktualniona przeglądarka internetowa 

7. Jakość korzystania z serwisu jest też uzależniona od właściwości i prędkości łącza internetowego  oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, na które Fundacja nie ma wpływu. 

8. Podczas korzystania z serwisu internetowego zabronione jest: 

a) umieszczanie w serwisie aplikacji, botów, plików, systemów lub innych elementów, które  mogłyby zakłócić i naruszyć korzystanie i funkcjonowanie serwisu. 

b) wykorzystywanie serwisu do umieszczania i publikacji poprzez komentowanie i o przedstawianie  oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą  elektroniczną, 

c) korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym, niniejszym  Regulaminem oraz w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym poprzez działania naruszające  dobre obyczaje, normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste tych osób. 

§ 2 

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej „usługi”) zawierane są przez Użytkownika  z serwisem, którego administratorem jest Fundacja na zasadach i warunkach przewidzianych w  Regulaminie. 

2. Korzystanie z usług nie wymaga logowania ani rejestracji, chyba że postanowienia dotyczące  korzystania z konkretnej usługi przewidują taki obowiązek. 

3. Obowiązek, o którym mowa w punkcie nr.2 § 2 reguluje odrębny regulamin.

4. Umowę dotyczącą korzystania z usługi uważa się za zawartą z chwilą rozpoczęcia korzystania z  usługi. 

5. Umowa dotycząca korzystania z usługi zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać  rozwiązana przez użytkownika lub Fundację na zasadach przewidzianych w Regulaminie. 6. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy dotyczącej korzystania z usług w każdym  czasie, bez podania przyczyny, przy czym rozwiązanie umowy dotyczącej korzystania z Usług  przez Użytkownika może nastąpić w szczególności poprzez zaprzestanie korzystania z serwisu  lub usługi, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących usługi kontakt email z Użytkownikiem. 

§ 3 

Uprawnienia Konsumenta 

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej korzystania z usługi, przysługuje  Użytkownikowi, będącemu osobą fizyczną, który zawarł ją jako konsument, czyli w celu  niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Użytkownik, o którym mowa ust. 1 powyżej, może odstąpić od Umowy o korzystanie z Usługi w  terminie 14 dni od jej zawarcia. 

3. Odstąpienie od Umowy o korzystanie z Usługi przez Użytkownika może nastąpić poprzez  przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail biuro@kobietyebiznesu.pl

4. W celu wykonanie prawa do odstąpienia Użytkownik może wykorzystać formularz odstąpienia  do Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, w formie umożliwiającej jego  pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

§ 4 

Płatności online 

1. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dokonania darowizny na rzecz Fundacji z wykorzystaniem  usługi płatności elektronicznych (online) wyrażonych w polskich złotych (PLN), obsługiwanej  przez przelewy24 (dalej „przelewy24”). 

2. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji płatności elektronicznych (online) określa regulamin  płatności przelewy24, dostępny na stronie www.przelewy24.pl 

3. Fundacja nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze. 

4. Użytkownik wyraża wolę przekazania darowizny, o której mowa w ust. 1 powyżej, wskazanie  własnej kwoty. Po wskazaniu kwoty i kliknięciu w przycisk „wspieram” Użytkownik  przekierowany zostanie na stronę internetowa Przelewy24, gdzie możliwe będzie zapoznanie się  z regulaminem transakcji. 

§ 5 

Kontakt mail z użytkownikiem 

1. Fundacja umożliwia Użytkownikowi w ramach serwisu korzystanie z bezpłatnej usługi, polegającej  na cyklicznym przesyłaniu wiadomości email za pośrednictwem poczty elektronicznej. Celem wiadomości email jest informowanie o planowanych wydarzeniach, spotkaniach, szkoleniach,  prowadzonych projektach, badaniach oraz innych działaniach Fundacji. (dalej „usługa email”) . 

2. W celu skorzystania z usługi email Użytkownik proszony jest o podanie w formularzu  kontaktowym w usłudze email, poprzez uzupełnienie odpowiednich pól, swojego imienia oraz  adresu e-mail, a także o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów  świadczenia usługi email oraz celów statutowych Fundacji oraz o potwierdzenie zapoznania się z  Regulaminem Serwisu i wyrażenie zgody na kontakt poprzez email. Po wykonaniu powyższych  czynności i kliknięciu przycisku „Dołącz do Nas” Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie  adres e-mail wiadomość potwierdzającą przyłączenie się do społeczności Fundacji Kobiety e biznesu, po którego otwarciu nastąpi rozpoczęcie świadczenia usługi mail. 

3. Wypełnienie formularza i rejestracja w ramach usługi mail jest dobrowolna i nieodpłatna. 4. Użytkownik może zrezygnować z usługi mail w każdym czasie. Rezygnacja następuje poprzez  kliknięcie aktywnego linka umieszczanego w każdym mailu wysłanym w ramach usługi mail 5. Podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do świadczenia Usługi mail.  Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest niezbędne, a ich przetwarzanie  uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalenia profilu Użytkownika i  pozwalają na kontakt i dostosowanie działań Fundacji do potrzeb Użytkownika. 6. Korzystanie z Usługi mail jest możliwe przy posiadaniu aktywnego konto e-mail i dostępu do łącza  Internetowego.

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania  Użytkownika. 

2. Polityka prywatności dostępna jest pod linkiem: https://www.kobietyebiznesu.pl/polityka prywatnosci/ 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2020r. O jego zmianie Fundacja  informuje poprzez umieszczenie w Serwisie nowej treści Regulaminu. 

4. Fundacja zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji  danych, naprawienia błędów i dokonywania innych prac, a także z innych przyczyn  niezależnych od Fundacji. 

5. Fundacja jest uprawniona do zawieszenia działalności Serwisu lub jego zamknięcia, w całości  lub w odniesieniu do niektórych udostępnionych za jego pośrednictwem funkcjonalności. 6. Wszelkie spory pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem Strony zobowiązują się załatwić w  pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron sądem właściwym  do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Fundacji. 

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego,  w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie  autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług  drogą elektroniczną.