Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) a praktyki księgowe | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) a praktyki księgowe

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) a praktyki księgowe

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to ogół zasad zunifikowanych ponad granicami państw, które definiują sposób prezentowania danych finansowych organizacji oraz metod prowadzenia w nich rachunkowości. Za ich rozwój i utrwalanie odpowiada Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Idea wprowadzenia jednolitych zasad rachunkowości wynika z różnic, jakie występują w tym zakresie w poszczególnych krajach europejskich. MSSF mają istotny wpływ na praktyki księgowe w wielu państwach, w tym również w Polsce.

MSSF jako przepisy wewnętrzne

Obecnie MSSF zostały przyjęte jako obowiązujące przepisy wewnętrzne tylko w wybranych państwach. Kwestia ta utrudnia przepływ kapitału między granicami krajów, które charakteryzują się dużym zróżnicowaniem lokalnych zasadach rachunkowości oraz ich sporą zmiennością. W Polsce ustawy związane z regułami prowadzenia rachunkowości i rozliczaniem podatków często zmieniają się nawet kilkukrotnie w ciągu jednego roku. Dla inwestorów zagranicznych, odrębność przepisów wiąże się z trudnościami w interpretacji danych umieszczonych chociażby w sprawozdaniu finansowym. W interesie każdej firmy zainteresowanej powiększaniem swojego kapitału jest zatem sporządzanie raportów zgodnie z uznanymi międzynarodowo standardami, co gwarantuje ich przejrzystość i klarowność niezależnie od kraju pochodzenia decydentów.

Zastosowanie MSSF w Polsce

Obecnie w Polsce przepisy MSSF są ugruntowane w praktyce gospodarczej w pewnym zakresie. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, od kilku lat każda spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz wszystkie banki są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z tymi zasadami. W stosunku do pozostałych podmiotów gospodarczych taki wymóg nie występuje, jednak niektóre organizacje wciąż mają możliwość stosowania MSSF. Dotyczy to przede wszystkim emitentów papierów wartościowych na rynkach regulowanych przez UE oraz na terenie Norwegii, Lichtensteinu i Islandii, ze wskazaniem na spółki akcyjne obecne na giełdach lub planujące wprowadzenie akcji do obrotu. Z MMFS mogą korzystać też podmioty należące do grup kapitałowych, o ile sam podmiot dominujący sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. Oprócz tego wyróżnić można lokalne oddziały firm zagranicznych bazujące na takich zasadach. Warto przy tym pamiętać, że podmioty sporządzające sprawozdania zgodnie z MSSF nie muszą tego robić w oparciu o strukturę Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Usprawnienie praktyk księgowych

Obecnie usługi księgowe coraz częściej muszą być realizowane z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Z tego względu uprawnione podmioty są zobowiązane prowadzić własne biuro rachunkowe spełniające wymagane standardy, bądź też skorzystać z oferty zewnętrznego przedsiębiorstwa. Wiele firm decyduje się wówczas na outsourcing finansowo księgowy, który może być realizowany zgodnie z wytycznymi MSSF. W ramach takiej obsługi zapewniana jest pełna księgowość, co daje gwarancję sprawnego zarządzania wszystkimi procesami i danymi. Rozwiązaniem wyjątkowo praktycznym dla wielu podmiotów okazuje się również kompleksowy outsourcing obsługi kadrowej i usług księgowych, który proponuje firma Neofin. Biuro księgowe w takiej formie niweluje konieczność zakładania oddzielnego działu kadr, gwarantując przy tym uporządkowaną obsługę wynagrodzeń, badań lekarskich, nieobecności czy obowiązkowych szkoleń. Zdalna księgowość jest zarządzana z pomocą nowoczesnego oprogramowania ERP.

Zakres działań podejmowanych zgodnie z MSSF

Decyzja o sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami MSSF należy do podmiotu zatwierdzającego dane sprawozdanie, czyli najczęściej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Samo sprawozdanie sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej obejmuje wiele elementów, włącznie z bilansem, rachunkiem strat i zysków, rachunkiem przepływów pieniężnych czy wykazem zmian w kapitale własnym. Zasady MSSF określają zarówno sposoby sporządzania sprawozdań czy wyceny składników pasywów i aktywów, jak i formę prezentacji danych finansowych, majątku trwałego i przepływów finansowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy