W co inwestować oszczędności? | Fundacja Kobiety e-biznesu
biuro@kobietyebiznesu.pl

W co inwestować oszczędności?

W co inwestować oszczędności?

„Oszczędzają bogaci i nam się opłaci” – głosi jedno z, niestety nie nazbyt w Polsce popularnych, przysłów. Ale nawet jeśli akurat to powiedzenie nie zdobyło sobie u nas zbyt wielu zwolenników, to jednak zawarta w nich prawda nie budzi wątpliwości.

Podobnie jest z kolejnym polskim przysłowiem: „Pieniądz robi pieniądz”. Dlatego naprawdę zamiast lekką ręką wydawać pieniądze na zbytki, lepiej część z nich oszczędzać. Z całą pewnością kiedyś się przydadzą – choćby na zrealizowanie marzenia o „wakacjach życia”, o wyjeździe z renomowanego salonu nowym, własnym SUV-em, albo o łatwiejszym życiowym starcie naszego dziecka.

Turbulencje na rynku bankowym

Oczywiście otwarta pozostaje odpowiedź na pytanie jak oszczędzać mądrze, czyli tak, aby nie tylko uchronić nasze pieniądze przed utratą wartości, ale pozwolić rynkowi nasze oszczędności pomnożyć.

Sposobem najprostszym, najlepiej znanym i niestety najpopularniejszym jest założenie lokaty w banku. „Niestety najpopularniejszym”, bo jest to sposób najmniej efektywny, a więc również najmniej skuteczny. Zastanawiając się dzisiaj nad założeniem lokaty trzeba też brać pod uwagę sytuację na rynku bankowym. Mieliśmy przecież niedawno do czynienia z upadkiem trzech regionalnych banków w Stanach Zjednoczonych, a później Credit Suisse – legenda bankowości – musiał zostać przejęty przez swojego największego konkurenta, bo był to jedyny ratunek przed upadkiem. Później z wielkimi problemami zmagał się Deutsche Bank. Przedstawiciele polskiego sektora bankowego zapewniają o jego bezpieczeństwie, ale warto pamiętać o zbliżającym się wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych oraz o ewentualnych roszczeniach związanych z WIBOR-em.

Znacznie więcej możliwości zarobku oferują fundusze inwestycyjne. W niepewnych czasach wielką zaletą funduszy inwestycyjnych jest też to, że fundusz nie posiada zdolności upadłościowej, w związku z czym nie może zbankrutować. Wysoki poziom bezpieczeństwa funduszy inwestycyjnych wynika z ich konstrukcji prawnej.

Bezpieczeństwo to priorytet

Oczywiście bezpieczeństwo inwestycji zależy w dużym stopniu od tego, w który instrument zainwestujemy nasze oszczędności. Opinią najbezpieczniejszych cieszą się inwestycje w fundusze obligacji. Jeśli jednak stawiamy na bezpieczeństwo, to musimy wybrać taki fundusz, który inwestuje w obligacje skarbowe, czyli obligacje emitowane przez państwo. Przy czym nie musi to być koniecznie polski skarb państwa, bo dzisiaj możemy do swojego portfela dobrać taki fundusz, który kupuje na przykład amerykańskie obligacje skarbowe.

Tego rodzaju fundusz obligacji oferuje na przykład Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne Caspar TFI to także fundusz mieszany – na przykład inwestujący na całym świecie Caspar Stabilny – który w dzisiejszej sytuacji ekonomicznej stawia przede wszystkim na obligacje skarbowe i obligacje gwarantowane przez skarb państwa, ale uzupełnia swój portfel inwestycyjny również akcjami i jednostkami uczestnictwa funduszy ETF.

Oferta funduszy inwestycyjnych Caspara obejmuje również subfundusz Caspar Globalny i jest to rozwiązanie adresowane do osób akceptujących wyższe ryzyko, bo Caspar Globalny inwestuje przede wszystkim w akcje. Podobnym rozwiązaniem jest Caspar Akcji Europejskich, choć w wypadku tego subfunduszu komponent obligacji skarbowych jest większy niż w wypadku Caspara Globalnego.

Fundusze inwestycyjne Caspar TFI

Z subfunduszy Caspara z powodzeniem możemy więc stworzyć własny portfel inwestycyjny, który pozwoli nam zachować bardzo wysoki próg bezpieczeństwa, a jednocześnie korzystać na poprawiającej się globalnej koniunkturze gospodarczej.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar TFI S.A. oraz Caspar Asset Management S.A. informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Wszystkie subfundusze wchodzące w skład Caspar Parasolowy FIO cechują się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Żaden z subfunduszy nie odzwierciedla składu indeksu papierów wartościowych.

Subfundusze Caspar Stabilny, Caspar Globalny oraz Caspar Obligacji mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa lub instrumenty dłużne.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Wszelkie dokumenty dotyczące Caspar Parasolowy FIO dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.caspar.com.pl (w zakładce „Dokumenty/Fundusze inwestycyjne” znajdującej się u dołu strony), w siedzibie Towarzystwa lub u dystrybutorów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecamy